1. ท้าวมหาพรหมเอราวัณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
    2. ท้าวมหาพรหมเอราวัณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
      พระพรหมตามความเชื่อแบบพราหมณ์ ถือเป็น 1 ใน 3 ของพระเป็นเจ้าที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เรียกรวมกันว่า “ตรีมูรติ” ได้แก่ พระอิศวร (ศิวะ) พระพรหม และพระวิษณุ (นารายณ์) โดยพระพรหม เชื่อกันว่าเป็นพระผู้สร้างสรรค์สิ่งทั้งปวง ได้แก่ โลก สวรรค์ และมนุษย์ ในขณะที่พระวิษณุ เป็นผู้รักษาดูแล แล ...
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message