• ขอเชิญร่วมทำบุญสืบสานปณิธาน "หลวงตาแตงอ่อน"
    1. ขอเชิญร่วมทำบุญสืบสานปณิธาน "หลวงตาแตงอ่อน"
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคทองคำและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
จำนวน ๘๔,๐๐๐ กอง กองละ ๙๙๙ บาท (หรือตามกำลังศรัทธา)
เพื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ "หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม"
ณ วัดกัลยาณธัมโม (วัดโชคไพศาล) บ้านหนองนาหาร, สมสนุก  ตำบลนาซอ  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
ประวัติหลวงตาแตงอ่อน  กัลป์ยาณธัมโม
ท่านอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ อายุ ๑๙ ปี บำเพ็ญเพียรเดินจงกรม ภาวนา ตราบจนปัจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๒)  เจริญอายุ ๘๗ ปี ๖๖ พรรษา (เฉพาะญัตติธรรมยุต)
ซึ่งท่านเป็นพระมหาเถระที่มอบกายถวายชีวิตเป็นศิษย์และได้จำพรรษาศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นานถึง ๒ พรรษา
และเป็นพระมหาเถระพระธุดงคกรรมฐานผู้มีอายุพรรษางดงาม และด้วยความเมตตาของท่านไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทั้งทางโลก
และทางธรรมสุดที่จะพรรณนาอันน่าเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ อนึ่งหลวงตาแตงอ่อน กัลป์ยาณธัมโม  วัดกัลยาณธัมโม
ได้มีดำริสร้างพระธาตุเจดีย์  ขนาดกว้าง  ๓๐  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  จำนวน  ๓  ชั้น  ยอดของเจดีย์ทำด้วยทองคำ
บริเวณรอบเจดีย์มีเนื้อที่  ๕  ไร่  ๒  งาน  ระยะเวลาก่อสร้าง  ๒  ปี งบประมาณค่าการก่อสร้าง  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
วัตถุประสงค์
๑.    เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ชั้นที่  ๓
๒.   เพื่อบรรจุพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๓.    เพื่อประดิษฐานอรหันธาตุพระบูรพาจารย์พระธุดงคกรรมฐานทั่วประเทศ  ชั้น  ๒
๔.   เพื่อประดิษฐานรูปเหมือนพระบูรพาจารย์พระธุดงคกรรมฐาน  ๕  องค์ ได้แก่
หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  ท่าเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์  ( หลวงปู่จูม  พันธุโล )
หลวงปู่สีลา  อิสสโร  หลวงปู่ฝั้น   อาจาโร  และหลวงตาแตงอ่อน  กัลป์ยาณธัมโม ชั้นที่ ๒
๕.   เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงตาแตงอ่อน  กัลป์ยาณธัมโม  ชั้นที่  ๒
๖.    เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๗.   เพื่อเป็นปูชนียสถานประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  สถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศตราบนานเท่านาน  ชั้นที่  ๑ 
จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
จำนวน  ๘๔,๐๐๐  กอง  กองละ  ๙๙๙  บาท  ( หรือตามกำลังศรัทธา )
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคทองคำ เพื่อหล่อทำเป็นยอดพระมหาธาตุเจดีย์
ขอเชิญถวายของมีค่าต่างๆ เพื่อบรรจุภายในยอดขององค์พระมหาธาตุเจดีย์น้อมถวายบูชาคุณแด่องค์หลวงตาแตงอ่อน  กัลป์ยาณธัมโม  เป็นที่สุด
โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์
“หลวงตาแตงอ่อน  กัลป์ยาณธัมโม”
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้โดยวิธีดังนี้
๑.    ถวายหลวงตาแตงอ่อน  กัลป์ยาณธัมโม  โดยตรงที่วัดและระบุในใบปวารณาบัตรว่า “สร้างพระมหาธาตุเจดีย์”
๒.  ธนาณัติสั่งจ่าย  ปณ.วานรนิวาส  47120
๓.   เช็คขีดคร่อม  (A/C Payee  Only)
๔.   โอนเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี  :  พระอาจารย์แตงอ่อน  กัลป์ยาณธัมโม
ธนาคาร   :  กรุงศรีอยุธยา   สาขา :  วานรนิวาส
ประเภท    : ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี  :  181-1-35549-1
๕.   สำหรับท่านใดต้องการ  “ใบอนุโมทนาบัตร”  กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการทำบุญ
พร้อมทั้งชื่อ-สกุล  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจน มาตามที่อยู่วัดกัลยาณธัมโม  (วัดโชคไพศาล)
๖.    ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณปรีชา  บุตรศรี                โทร.  081-4881587
คุณชื่นจิตร   ธนาฤกษ์มงคล    โทร.  081-2856834
อานิสงส์แห่งการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์และการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
เป็นที่รักของภรรยาหรือสามี  เป็นเศรษฐีทุกชาติไป  ภยันตรายใดๆ ไม่แผ้วพานมียศบริวารพร้อมพรัก
เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์  ผิวพรรณผุดผ่องดั่งทองคำเป็นผู้นำของมวลชน 
กุศลดลให้เกิดเป็นพระราชา จะบรรลุอภิญญาทั้งหกปิดประตูนรกโลกันต์
ประตูสวรรค์ทุกชั้นเปิด  บังเกิดเป็นจอมเทวดา สมปรารถนาทุกประการ
(สรุปจากคัมภีร์ขุททกนิกาย  อปทานและคัมภีร์มังคลัตถทีปนีแปล  เล่ม  ๑)
************************************
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปณิธานธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ.
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message